Author Archives: وکیل مشهد

  • 0

معنی لغات حقوقی : انواع خیار

خیار :

اختیار بقا یا از بین بردن عقدی که به جهتی از جهات قانونی در حالت تزلزل است مانند عقدی که یکی از خیارات در آن قرار داده شده است به حکم قانون یا به تراضی طرفین.

آگاهی مختصر در مورد انواع خیارات در ماده ۳۹۶ قانون مدنی آمده است :

خیار مجلس :

🔺اختیاری است که به عقد بیع اختصاص دارد و تا در جلسه معامله هستند اختیار فسخ این معامله را دارند البته با نظر به اینکه سقوط این شرط را در هنگام یا بعد از عقد شرط نکرده باشند .

خیار حیوان :

🔺هنگامی که معامله در مورد حیوان باشد صدق می کند و مشتری تا ۳ روز از هنگام عقد اختیار فسخ معامله را دارد البته با نظر به اینکه سقوط آن را شرط نکرده باشند یا مشتری در حیوان تصرف نکرده باشد .

خیار شرط :

🔺برحسب شرط است مانند شرط معین و مضبوط بودن مدت ، مشاوره و شخص خاص .

خیار تأخیر ثمن :

🔺پس از گذشت ۳ روز در مورد فروشنده ، جنس فروخته شده را تحویل نداده و در مورد خریدار ، مبلغ را به طور کامل نپرداخته ،این حق است که پس از گذشت ۳ روز معامله را فسخ کند

خیار رویت و تخلف وصف :

🔺فروشنده و خریدار اگر کالایی را بدون دیدن و فقط به تعریف و تمجید خرید و فروش کنند اختیار فسخ معامله را دارند.

خیار غبن :

🔺یعنی خدعه و نیرنگ و فریفتن و گول زدن که در این صورت امکان فسخ معامله وجود دارد .

خیار عیب :

🔺اگر خریدار بعد از معامله بفهمد که مورد معامله معیوب بوده ، در قبول کردن جنس ، گرفتن خسارت ( ارش ) یا فسخ معامله مختار است.

خیار تدلیس :

🔺اگر فروشنده صفت خوب و زیبایی را برای کالایش شرط کند یا اینکه مشتری بپندارد که با این شرط ، کالا بدون عیب و نقص است ( نشان دادن ظاهری زیبا و فریفتن ) ، مشتری در قبول یا فسخ معامله مختار است .

خیار تبعض صفقه :

🔺اگر مشتری دو کالا را بخرد و بعدا معلوم شود که یکی از آن دو حق و مال دیگری است ،‌ در فسخ یا قبول کردن قسمت صحیح معامله و گرفتن مابقی پول خود مختار است .

خیار تخلف شرط :

🔺یعنی اینکه در معامله ای شرطی بشود و بعدا این شرط برای شرط کننده ( فروشنده یا خریدار ) سالم نماند و سرپیچی کند ، اختیار فسخ معامله وجود دارد .

 

وکلای موفق مشهد(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷


  • 0

اعاده دادرسی کیفری

اعاده در لغت به معنای بازگردانیدن و از سرگرفتن میباشد،و در اصطلاح به اعاده محاکمه و رسیدگی به حکم محکومیت قطعی به دلیل وجود اشتباه ماهوی در مبانی حکم صادره.اعاده‌دادرسی در امور کیفری یکی از راه های فوق العاده شکایت از احکام است. بنابراین در صورتی اعاده‌دادرسی ممکن است که طرق عادی همچون واخواهی و تجدیدنظر خواهی از حکمی وجود نداشته باشد.اعاده‌دادرسی با توجه به ویژگی­هایی که دارد (از جمله استثناء بر قاعده امر مختوم و فراغ از دادرسی، عدم قید به مهلت، پذیرفته شدن قبل و بعد از اجرای حکم) آن را از طرق فوق العاده دیگر متمایز ساخته است.

🔱موضوع اعاده دادرسی

اعاده‌دادرسی صرفاً نسبت به احکام قطعی امکان پذیر است؛ بنابراین نسبت به قرارها هرچند هم نهایی باشند، درخواست اعاده‌دادرسی قابلیت استماع و پذیرش ندارد.قطعیت حکم مورد اعاده‌دادرسی اعم از آن است که حکم مزبور در زمان صدور ذاتاً قطعی باشد یا قابل تجدید نظر بوده ولی با انقضای مدت تجدید نظر خواهی یا اسقاط تجدیدنظرخواهی یا پس از اعتراض با تأیید در مرجع تجدیدنظر قطعیت یافته باشد.

🔱 موارد اعاده دادرسی

از آنجا که پذیرش اعاده دادرسی، اعتبار امر مختومه را مخدوش و قطعیت احکام دادگاه ها را متزلزل می نماید، لذا موارد اعاده‌دادرسی به صورت حصری از سوی مقنن در ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده است و خارج از این موارد تقاضای اعاده‌دادرسی قابل پذیرش نمیباشد.

  1. در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی ( اعم از قتل عمد، شبه عمد و خطای محض ) محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است.
  2. در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد. به عنوان مثال در یک جمع سه نفره تنها یک چاقو وجود داشته و مجنی علیه نیز یک نفر باشد و گواهی پزشک حکایت از ورود یک جرح با چاقو به نامبرده داشته باشد؛ چنانچه دادگاه هر سه نفر را به اتهام مشارکت در ایراد جرح محکوم کند، مورد از موارد اعاده‌دادرسی خواهد بود.
  3. در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود.

جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادره شده بوده است، ثابت گردد.

  1. در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم‌علیه باشند.
  2. در صورتی که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.واژه تناسب واژه ای نسبی است و در مورد آن ملاک خاصی وجود ندارد و تشخیص عدم تناسب و همگونی دیوان عالی کشور است.
  3. در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده‌دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 

 


  • 0

نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی

نکته۱: اگر قرار از دادگاه بدوي  صادر و در دادگاه تجديدنظر تأييد شود و ديوان آن را نقض كند، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوي مي‌فرستد (چون در دادگاه بدوي رسيدگي ماهيّتي شده است).

نکته۲: رسيدگي خارج از نوبت در ديوان در دو حالت است:

۱.به موجب قانون باشد.

۲.به تشخيص رییس ديوان عالي كشور

نکته ۳: اعتراض شخص ثالث اصلي، عبارت است از اعتراض شخص ثالث نسبت به رأيي كه مخل حقوق شخص ثالث است و بايد به موجب دادخواست به آخرين دادگاه صادركننده رأي مورد اعتراض تقديم شود.

نکته۴: در اعتراض شخص ثالث، قاضي صرفاً به جهاتی که قبلا مورد قضاوت گرفته رسيدگي مي‌كند نه مسائل جديد. بنابراين طرح دعاوي طاري (تقابل،  ورود ثالث و جلب ثالث) ميسّر نيست.

نکته۵: اعتراض ثالث طاري، عبارت است از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه قبلاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر در حين دادرسي، براي پيروزي در دعواي مطروحه آن را ابراز و به آن استناد مي‌كند.

نکته۶: اعتراض ثالث طاري، در دادگاهي به عمل مي‌آيد كه رأي مورد اعتراض در آنجا ابراز شده است و نيازمند تقديم دادخواست نيست و به صرف ابراز و يا اعلام، كفايت مي‌كند.

نکته۷: اعتراض ثالث طاري، توسط دادگاه رسيدگي‌كننده به دعواي اصلي، رسيدگي مي‌شود ليكن اگر رأي مورد اعتراض از دادگاهی با درجه ی بالاتر صادر شده باشد معترض مراتب را به دادگاه رسيدگي‌كننده به دعواي اصلي اعلام مي‌كند و ظرف مدّت بيست روز نسبت به تقديم دادخواست اقدام مي‌نمايد.

نکته۸: اعتراض شخص ثالث، علي‌الاصول موجب تأخير اجراي حكم نمي‌شود مگر آنكه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ميسّر نباشد، كه در اين صورت با درخواست معترض ثالث و پس از اخذ تأمين مناسب، قرار تأخير اجراي حكم براي مدّت معيّن صادر مي‌شود و پس از انقضاي مدّت، تمديد آن بلامانع است.

نکته۹: قرار تأخير اجراي حكم، اگر به واسطه ی اعاده دادرسي يا فرجام‌خواهي صادر شود، داراي مدّت معيّن نيست.

نکته۱۰: اعتراض شخص ثالث، ناظر بر رأي است و رأي اعم است از حكم و قرار.
گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 

 


  • 0

انحلال عقد وکالت

وکالت عقد جایزی است و مبنای انعقاد آن اعتماد و تکیه افراد به یکدیگر است به عبارت دیگر هنگامی که فردی، دیگری را از طرف خود وکیل میکند

برحسب اعتماد و اطمینانی است که به او دارد و در واقع آن را قائم به شخصیت وکیل نموده است بنابراین چون وکالت عقدی جایز است میتواند به

خواست هر کدام از طرفین منحل شود و از طرف دیگر به فوت یا حجر یکی از آنها نیز منحل میشود.

ماده ۶۷۸قانون مدنی طرق انحلال عقد وکالت را

ذکر میکند این ماده میگوید  وکالت به طرق ذیل مرتفع میشود ۱٫به عزل موکل ۲٫به استعفای وکیل۳٫به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷