Author Archives: وکیل مشهد

  • 0

تفاوت بین انفساخ , تفاسخ , فسخ

تفاوت بین انفساخ , تفاسخ , فسخ

 

انفساخ: انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

 

اقسام انفساخ

انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.

۱) انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

۲) انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده ۳۸۷ قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ– انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

۳) انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

تفاسخ(اقاله):اقاله در اصطلاح برانداختن.وبهم زدن معامله است.با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از ان به تفاسخ .وتقایل نیز تعبیر شده است . اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال ان)یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.

فسخ:فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.

بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زندفسخ، انشای یک طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.

الف) توافق طرفین: طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان طوری که در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است.

ب) حکم مستقیم قانون: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این جا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

وکلای موفق مشهد(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 


  • 0

نکات حقوقی: اثر نبودن قصد و رضا

فقدان قصد در همه عقود و معاملات از جمله خرید و فروش ملک، سبب بطلان عقد تلقي شده است. در حقیقت عقد یا قرارداد از ابتدا بسته نشده و باطل و بی فایده بوده است. در صورتی که فروشنده مبلغی بابت ملک گرفته باشد، باید آن را به خریدار بازگرداند و خریدار نیز موظف است ملک را پس دهد. مگر این که طرف های معامله، با توافق یکدیگر، عقد بیع دیگری منعقد کنند و از طریق آن مسئله را حل نمایند.

اما نبودن رضاي طرف های معامله، سبب بطلان قرارداد نمي شود. بلکه در صورت عدم رضایت آن ها، عقد غيرنافذ خواهد بود. خرید و فروش غیر نافذ، باطل نیست ولی کسی که رضایت به معامله نداشته اختیار دارد که معامله را بپذیرد و یا می تواند آن را باطل کند. درصورت پذیرش عقد توسط فرد فاقد رضایت و مکره، عقد صحیح خواهد بود و در صورت عدم پذیرش معامله باطل می شود.

ابراز قصد و رضا

اراده‎ طرفین برای انجام معامله (یعنی قصد و رضای آن ها به معامله) باید توسط فروشنده و خریدار به شکلی اعلام ‎شود تا طرف مقابل از آن آگاهی یابد. برای انعقاد معامله، فروشنده، معامله را ایجاب می کند. به این معنی که فروشنده اراده خود به فروش ملک را برای خریدار ابراز می کند. خریدار نیز معامله را  قبول می نماید. به این ترتیب، معامله کامل می شود.

در مورد خرید و فروش املاک، ایجاب و قبول نهایی به وسیله قرارداد مکتوب در قالب مبایعه نامه و یا سند انتقال رسمی در دفترخانه اسناد رسمی انجام می شود. در قراردادهای مکتوب، امضای برگه قرارداد نشانه قصد و رضایت طرف های معامله و آگاهی آن ها از مفاد مکتوب شده قرارداد، قلمداد می شود. عکس این قضیه، یعنی نداشتن قصد یا نبودن رضایت به معامله، یا ناآگاهی نسبت به جزئیات قرارداد، باید اثبات شود.

 

وکلای موفق مشهد(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 


  • 0

رضا به چه معناست؟

رضا به چه معناست؟

رضا به معناي موافقت، طيب نفس و رضایت به كار مي رود. نبودن رضا را می توان در مورد خرید و فروش به اکراه مشاهده کرد. این موضوع در موردی است که شخص با فشار و تهدید و یا ترساندن، قرارداد را امضا می کند. مثلا شخصی برای نجات جان فرزندش که ربوده شده است، ملک خود را به تبهکاران می فروشد. در این صورت، معامله ملک غیرنافذ است. یعنی هر چند معامله با قصد و تصمیم فروشنده انجام شده ولی او به این معامله رضایت قلبی نداشته است. پس معامله نیازمند رضایت وی می باشد و فروشنده می تواند معامله را رد و باطل کند.

وکلای موفق مشهد(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 


  • 0

قصد چیست؟

قصد چیست؟

بنابراین، قصد عبارت است از عزم و تصمیم به انشاي عقد و پذیرفتن نهایی التزام و تعهد به قرارداد. به عبارت دیگر، منظور از قصد، اراده قلبي و تصمیم قطعی بر انجام معامله است. نبودن قصد، در جایی است که به عنوان مثال، فرد به اجبار و زور، ملک خود را می فروشد، یا مثل  این که مالک قصد اجاره دادن ملک خود را دارد ولی با فریب خریدار، سند فروش آن را امضا می کند. در این صورت مالک ملک، به هیچ وجه قصد معامله انجام شده را نداشته و بیع باطل است.

وکلای موفق مشهد(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷