Author Archives: وکیل مشهد

  • 0

خصوصیات چک کیفری

 

۱-چک به روز باشد

یعنی تاریخ صدور وسررسید آن در عمل یکی باشد

ماده ۱۱قانون صدور چک برای استفاده از راهکار کیفری شرایطی به شرح ذیل مقرر کرده :

اولاً :دارنده چک از تاریخ صدور چک ظرف ۶ماه اقدام به گرفتن گواهی عدم پرداخت چک از بانک نماید.

ثانیاً :ازتاریخ گواهی عدم پرداخت تا ۶ماه اقدام به شکایت کیفری نماید.

در غیر اینصورت امکان استفاده از این راهکار وجود نخواهد داشت.

۲-دارندگان حق شکایت کیفری :

ماده ۱۱قانون صدور چک، تنها ((دارنده چک)) را دارای حق شکایت کیفری می داند، یعنی کسی که چک را برای اولین بار به بانک ارائه داده است.

در نتیجه مقنن شخصی را به عنوان ((دارنده چک)) به رسمیت می‌شناسد که دو شرط در مورد وی محقق شده باشد :

شرط اول :با ارائه چک به بانک، هویت کامل و دقیق او همراه با تاریخ در ظهر چک نوشته شده باشد.

شرط دوم :با در خواست گواهی عدم پرداخت،گواهی مذکور به نام وی صادر شده باشد.

۳-موارد سقوط حق شکایت کیفری

الف-انتقال چک بعد از گواهی عدم پرداخت

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل می گردد، حق شکایت کیفری ندارد.

ب -انتقال چک بعد از شکایت کیفری

هر گاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد حق شکایت کیفری انتقال دهنده ساقط می شود و این حق به انتقال گیرنده، منتقل نمی شود.

در واقع این تمهیدی است که قانونگذار قرار داده تا دارنده چک بعد از اقدام به شکایت کیفری، چک را به افراد ((شر خر ))ندهد.

ج -واگذاری چک به هر نحو بعد از شکایت کیفری

منجمله هبه و صلح و…حق شکایت کیفری را ساقط می‌کند.

د -پرداخت وجه چک از طرف صادر کننده ی چک :

در صورت کارسازی وجه چک توسط مسئولین، دیگر صحبت از ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی منتفی است.

ذ -مشمول مرور زمان شدن :

۱-رعایت مهلت شش ماهه از تاریخ صدور چک برای مراجعه به بانک :

دارنده بایستی ظرف مهلت شش ماه (هر ماه ۳۰روز) از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند

۲-رعایت مهلت شش ماهه برای طرح شکایت کیفری :

دارنده چک باید ظرف مدت شش ماه به مراجع قضایی جهت شکایت کیفری مراجعه کند.

 

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷


  • 0

اقسام رهن

رهن  تصرف👇🏻

( فقه-مدنی ) عقد رهنی ڪه مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.

رهن  قراردادی👇🏻

( مدنی ) عقد رهن را گویند. ( رک. رهن ) در مقابل رهن قضایی بڪار می رود. ( رڪ رهن قضایی )

رهن  قضایی👇🏻

( دادرسی مدنی ) صنعت مالی از اموال محڪوم علیه یا مدعی علیه ڪه به موجب قرار تامین دادگاه توقیف می شود. یعنی مالی ڪه از جهت قضایی در قید است و طلق نیست. در گروگان و در قید چیزی بودن از مفاهیم لغت رهن است، چنان که در حدیث آمده است: « سنگ غصبی ڪه در ساختمان غاصب بکار برده شده، ید و گروگان برای تخریب آن ساختمان به منظور ردّ سنگ به صاحب آن است ».

لغت رهن در رهن قضایی محمول بر مفهوم وثیقه هم می تواند باشد.

رهن  مستعار

( فقه-مدنی-ثبت )عاریه گرفتن ملڪ غیر و به رهن نهادن آن به نفع عاریه گیرنده،موجب پیدایش رهن مستعار می شود. امروزه برای این ڪار عنوان عاریه را به میان نمی آورند، بلکه داین و مدیون و ثالث ( ڪه ملڪ او وثیقه مال مدیون می شود ) از طریق ماده ١٠ قانون مدنی توافق می کنند. از ماده ٧۵۴ قانون مدنی هم می توان همین استفاده را ڪرد.

رهن  قطعی

🍁سند رسمی شامل معامله ناقل عینی را گویند. در مقابل سند بیع شرط، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال شده است.

 

رهن 🏼 دین و منفعت 👇🏻

👈🏼برابر صریح  ماده٧٧۴ ق.م ، رهن دین و منفعت باطل است. قانون مدنی فقط رهن عین معین را تجویز ڪرده است.

 

رهن  مضاف👇🏻👇🏻

هرگاه بعد از عقد رهن بدون گرفتن وام جدید، راهن یڪی از اموال خود را به همان مرتهن ضمن عقد دیگری به رهن بدهد، رهن دوم را رهن مضاف نامیده اند. سند رهن دوم را در رهن مضاف « سند متمم » می نامند.

رهن  مڪرر

هرگاه مالی، موضو؏ عقد رهن واقع شود، قبل از فڪ آن، مالڪ رهینه آن را برای دین دیگر به رهن بدهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مڪرر می نامند. خواه مرتهن در رهن مڪرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد، خواه شخصی ثالث. رهن مکرر دو قسم است:

🍁اول- راهن در رهن مڪرر تصریح به عقد رهن اول ڪرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم می ڪند. مقصود از حفظ حقوق اینست ڪه طرفین رهن مڪرر قبول می ڪنند ڪه نخست طلب مرتهن اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از آن محل، حقوق مرتهن دوم استیفاء شود. این مازاد را مازاد احتمالی نامند.

🍁دوم- راهن اطلاعی از رهن اول به مرتهن دوم ندهد. در این صورت مرتهن دوم به خیال این که مالڪ بلامانعی را به رهن می گیرد، اقدام به عقد رهن می کند در این صورت خیار عیب دارد (  ماده۴۵۶ ق.م ) باید دانست ڪه راهن در مواقع اقدام به رهن دوم نیازی به ڪسب اذن از مزتهن اول ندارد. چون رهن دوم معارض حقوق مرتهن اول نبوده و به موجب ماده ٣۴ مڪرر قانون ثبت حقوق او محفوظ  است

🍁موافقتی ڪه دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رهن دوم از مرتهن اول معمولا اخذ می ڪنند به این دلیل است ڪه، چون قیض در رهن شرط تحقق آن است و با رهن اول در واقع مال مزبور در قبض مرتهن اول قرار گرفته، و مال دیگری را نمی توان بدون اجازه صاحب حق به تصرف دیگری داد. لذا موافقت مرتهن اول از این بابت ضروری است.

🍁( مدنی-ثبت ) هرگاه راهن ڪه مال خود را به رهن نهاده، برای بار دیگر ( بار دوم یا سوم یا چهارم یا غیره ) نزد همان مرتهن یا شخص ثالثی به رهن بگذارد، این رهن را رهن مڪرر نامند. ( ماده٣۴ مڪرر قانون ثبت ) هرگاه مبیع شرطی از طرف بایع به استناد ماده مذکور برای دفعه یا دفعات بعد به وثیقه نهاده شود این بیع بعدی را می توان بیع شرط مڪرر نامید و همین امر است که از تاریخ وضع ماده ٣۴ مڪرر قانون ثبت بیع شرط را از صورت بیع ناقل مالڪ خارج ڪرده است.

 

 

 

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 


  • 0

نکات مربوط به قصد فرار از دین

نکات مربوط به قصد فرار از دین:

🔘۱)رهن، ابرا، اجاره،مهر به قصد فرار از دین  غیر قابل استناد است.

🔘۲)وفای به عهد به قصد فرار از دینصحیح است.

🔘۳)علم و جهل انتقال گیرنده اگر معامله 《مجانی》باشد موثر نیست.

🔘۴)اگر مال در ید انتقال گیرنده تلف شود یا به دیگری انتقال بدهد یا طلبی باشد که ابرا شده طلبکار میتواند مثل یا قیمت را از انتقال گیرنده بگیرد.

🔘۵)اگر بعد از استیفای طلب مقداری از مال باقی ماند،  باقی مانده  متعلق به انتقال گیرنده است.

🔘۶)لزومی ندارد که دینی که از آن فرار میکنیم حال باشد.

🔘۷)وقف به قصد فرار از دینغیرنافذ  است.

 
گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 


  • 0

اطلاعیه “مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه” درباره ابلاغ الکترونیکی

به اطلاع شهروندان می رساند :

ابلاغ الکترونیکی افرادی که درسامانه ثبت نام الکترونیک قوه قضائیه ثبت نام کرده و دارای پرونده قضایی در دادگستری هستند، فقط از طریق مراجعه به سامانه ابلاغ الکترونیک به نشانی eblagh.adliran.ir  صورت می گیرد و هیچ گونه ابلاغیه، اخطاریه، احضاریه و سند قضایی از طریق پست الکترونیک یا سامانه های دیگر ارسال نمی شود.

چنانچه نامه الکترونیک (ایمیل) تحت عنوان قوه قضائیه یا وزارت دادگستری و یا سایر مراجع قضایی و انتظامی برای شما از طریق اشخاص یا سایت های غیرمجاز یا شبکه های اجتماعی ارسال شد به آنها ترتیب اثر ندهید.
گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷