Category Archives: صفحه اصلی

  • 0

(اقسام شرط)ماده ۲۳۴

شرط برسه قسم است:

۱ – شرط صفت؛

۲ – شرط نتيجه؛

۳ – شرط فعل اثباتاً يا نفياً.

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به ڪيفيّت يا ڪميّت مورد معامله؛

شرط نتيجه آن است ڪه تحقق امری درخارج شرط شود؛

شرط فعل آن است ڪه اقدام يا عدم اقدام به فعلی بر يڪی از متعاملين يا بر شخص خارجی شرط شود.

دڪتر کاتوزیان:

۱٫ چنانچه در خود ماده هم ذڪر شده، شرط فعل می تواند ناظر به اقدام شخص ثالثی باشد، ولی او را ملتزم نمی کند. در این صورت، اگر ثالث اقدام مطلوب را به جا نیاورد، مشروطٌ علیه باید خسارت بپردازد.

(قانون مدنی در نظم حقوقی ڪنونی، ص۲۲۳)

۲٫ در مورد شرط نتیجه، ممڪن است عملی ڪه تحقّق آن در خارج شرط می شود، خود عمل حقوقی باشد نه نتیجه آن؛ مانند آنڪه به جای این ڪه در عقد بیع شرط شود ڪه خریدار، وڪیل فروشنده شود، چنین بیاید که فروشنده به خریدار وڪالت میدهد. در مورد اخیر بجای تحقق نتیجه، تحقق سبب، شرط میگردد.

(قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم،ص ۱۳۸)

۳٫ شرط نتیجه، ویژه امور اعتباری است که از طریق تراضی امڪان تحقّق دارند نه امور مادی ڪه نیازمند انجام ڪاری در خارج هستند و در زمره شرط فعل قرار میگیرند.

(همان ص ۱۳۹ ونیز صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۹۳)

۴٫ موضو؏ شرط نتیجه، امری مثبت است و خودداری از انجام کاری که بر حسب طبیعت خود استمرار دارد، در قلمرو شرط فعل است.

(قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ص۱۳۹)

دڪتر شهیدی:

. شرط نتیجه، شرط مربوط به اثر عمل حقوقی است نه تحقّق یڪ موضو؏ مادی و عینی. در نتیجه، تحقق شرط مزبور هم در ظرف اعتبار است نه عالم عینی و خارج از ذهن.

(حقوق مدنی۳، ش۷۸،ص۱۴۳)

 
گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷


  • 0

معنی مهر و موم ترکه چیست؟

از لحاظ حقوقی، مهروموم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد.

مهروموم ترکه صرفاً با درخواست هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان، موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفی و وصی انجام می‌گیرد .

 

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 

 

 


  • 0

کاربرد اظهارنامه در دادرسی

خواهان در بسیاری از موارد قبل از اینکه به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا بپردازد، مطالب خود را با ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف دعوا می‌رساند؛ مثلاً در موردی چنانچه موضوع دعوا مطالبه ۲۰ میلیون ریال وجه سفته باشد، به موجب اظهارنامه ارسالی به وی متذکر می‌شود که «شما به موجب یک فقره سفته به شماره فلان و به سررسید فلان، مبلغ ۲۰ میلیون ریال به اینجانب بدهکار هستید. با توجه به رسیدن موعد مندرج در سفته مقتضی است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به تأدیه بدهی خود اقدام کنید تا نیازی به اقامه دعوا در محاکم دادگستری نباشد.»  گاهی اوقات همین اظهارنامه ارسالی برای طرف مؤثر واقع شده و او از ترس اقامه دعوا از سوی طلبکار، درگیر شدن در دادگستری و دریافت اخطاریه‌های متعدد و  نیز حضور مأمور ابلاغ در محل سکونت یا کار خویش، به مذاکره تن می‌دهد و در نهایت بدون اقامه دعوا در داگستری که مستلزم صرف وقت و هزینه‌ بسیار است، اظهارکننده به هدف خود که وصول طلبش است، می‌رسد. علاوه بر این اظهارنامه نوعی اولتیماتوم رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند.

مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه

مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه، حسب مورد اداره ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها است اما آنچه امروزه مورد عمل است، به جای دفاتر دادگاه‌ها که در قانون به عنوان مرجع تسلیم اظهارنامه معرفی شده، قسمتی به نام دایره اظهارنامه است که در هر واحد قضایی وجود دارد و اظهارنامه‌ها به آنجا تسلیم می‌شود.

بر این اساس، مسئول مربوط پس از ملاحظه اظهارنامه، در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، آن را قبول و در دفتر مخصوصی ثبت می‌کند و شماره و تاریخ ثبت را طی یادداشتی (برگ رسید) به اظهارکننده داده و متذکر می‌شود که برای اخذ جواب یعنی نسخه دوم اظهارنامه ابلاغ‌شده بعداً به دایره مذکور مراجعه کند که معمولا یک ماه برای مراجعه بعدی منظور می‌شود.

 

 

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷


  • 0

معنی لغات حقوقی اجاره:

Category : صفحه اصلی

عقدی است که به موجب آن یک طرف که موجر نامیده می شود منافع عین مالی را(چه غیر منقول مانند خانه وچه منقول مانند خودرو)به ازای دریافت اجاره بها به طرف دیگر که مستاجر نامیده می شود منتقل می کند. اگر شخصی منافع و نیروی کار خود را به ازای دریافت اجرت در اختیار دیگری قرار دهد به او اجیر وبه استفاده کننده مستاجر گویند.

حسینی مقدم (مشاوره و قبول وکالت در امور:حقوقی ، کیفری، ثبتی و خانواده)