Category Archives: نکات حقوقی

  • 0

اعاده دادرسی کیفری

اعاده در لغت به معنای بازگردانیدن و از سرگرفتن میباشد،و در اصطلاح به اعاده محاکمه و رسیدگی به حکم محکومیت قطعی به دلیل وجود اشتباه ماهوی در مبانی حکم صادره.اعاده‌دادرسی در امور کیفری یکی از راه های فوق العاده شکایت از احکام است. بنابراین در صورتی اعاده‌دادرسی ممکن است که طرق عادی همچون واخواهی و تجدیدنظر خواهی از حکمی وجود نداشته باشد.اعاده‌دادرسی با توجه به ویژگی­هایی که دارد (از جمله استثناء بر قاعده امر مختوم و فراغ از دادرسی، عدم قید به مهلت، پذیرفته شدن قبل و بعد از اجرای حکم) آن را از طرق فوق العاده دیگر متمایز ساخته است.

🔱موضوع اعاده دادرسی

اعاده‌دادرسی صرفاً نسبت به احکام قطعی امکان پذیر است؛ بنابراین نسبت به قرارها هرچند هم نهایی باشند، درخواست اعاده‌دادرسی قابلیت استماع و پذیرش ندارد.قطعیت حکم مورد اعاده‌دادرسی اعم از آن است که حکم مزبور در زمان صدور ذاتاً قطعی باشد یا قابل تجدید نظر بوده ولی با انقضای مدت تجدید نظر خواهی یا اسقاط تجدیدنظرخواهی یا پس از اعتراض با تأیید در مرجع تجدیدنظر قطعیت یافته باشد.

🔱 موارد اعاده دادرسی

از آنجا که پذیرش اعاده دادرسی، اعتبار امر مختومه را مخدوش و قطعیت احکام دادگاه ها را متزلزل می نماید، لذا موارد اعاده‌دادرسی به صورت حصری از سوی مقنن در ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده است و خارج از این موارد تقاضای اعاده‌دادرسی قابل پذیرش نمیباشد.

  1. در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی ( اعم از قتل عمد، شبه عمد و خطای محض ) محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است.
  2. در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد. به عنوان مثال در یک جمع سه نفره تنها یک چاقو وجود داشته و مجنی علیه نیز یک نفر باشد و گواهی پزشک حکایت از ورود یک جرح با چاقو به نامبرده داشته باشد؛ چنانچه دادگاه هر سه نفر را به اتهام مشارکت در ایراد جرح محکوم کند، مورد از موارد اعاده‌دادرسی خواهد بود.
  3. در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود.

جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادره شده بوده است، ثابت گردد.

  1. در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم‌علیه باشند.
  2. در صورتی که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.واژه تناسب واژه ای نسبی است و در مورد آن ملاک خاصی وجود ندارد و تشخیص عدم تناسب و همگونی دیوان عالی کشور است.
  3. در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده‌دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 

 


  • 0

نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی

نکته۱: اگر قرار از دادگاه بدوي  صادر و در دادگاه تجديدنظر تأييد شود و ديوان آن را نقض كند، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوي مي‌فرستد (چون در دادگاه بدوي رسيدگي ماهيّتي شده است).

نکته۲: رسيدگي خارج از نوبت در ديوان در دو حالت است:

۱.به موجب قانون باشد.

۲.به تشخيص رییس ديوان عالي كشور

نکته ۳: اعتراض شخص ثالث اصلي، عبارت است از اعتراض شخص ثالث نسبت به رأيي كه مخل حقوق شخص ثالث است و بايد به موجب دادخواست به آخرين دادگاه صادركننده رأي مورد اعتراض تقديم شود.

نکته۴: در اعتراض شخص ثالث، قاضي صرفاً به جهاتی که قبلا مورد قضاوت گرفته رسيدگي مي‌كند نه مسائل جديد. بنابراين طرح دعاوي طاري (تقابل،  ورود ثالث و جلب ثالث) ميسّر نيست.

نکته۵: اعتراض ثالث طاري، عبارت است از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه قبلاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر در حين دادرسي، براي پيروزي در دعواي مطروحه آن را ابراز و به آن استناد مي‌كند.

نکته۶: اعتراض ثالث طاري، در دادگاهي به عمل مي‌آيد كه رأي مورد اعتراض در آنجا ابراز شده است و نيازمند تقديم دادخواست نيست و به صرف ابراز و يا اعلام، كفايت مي‌كند.

نکته۷: اعتراض ثالث طاري، توسط دادگاه رسيدگي‌كننده به دعواي اصلي، رسيدگي مي‌شود ليكن اگر رأي مورد اعتراض از دادگاهی با درجه ی بالاتر صادر شده باشد معترض مراتب را به دادگاه رسيدگي‌كننده به دعواي اصلي اعلام مي‌كند و ظرف مدّت بيست روز نسبت به تقديم دادخواست اقدام مي‌نمايد.

نکته۸: اعتراض شخص ثالث، علي‌الاصول موجب تأخير اجراي حكم نمي‌شود مگر آنكه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ميسّر نباشد، كه در اين صورت با درخواست معترض ثالث و پس از اخذ تأمين مناسب، قرار تأخير اجراي حكم براي مدّت معيّن صادر مي‌شود و پس از انقضاي مدّت، تمديد آن بلامانع است.

نکته۹: قرار تأخير اجراي حكم، اگر به واسطه ی اعاده دادرسي يا فرجام‌خواهي صادر شود، داراي مدّت معيّن نيست.

نکته۱۰: اعتراض شخص ثالث، ناظر بر رأي است و رأي اعم است از حكم و قرار.
گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 

 


  • 0

انحلال عقد وکالت

وکالت عقد جایزی است و مبنای انعقاد آن اعتماد و تکیه افراد به یکدیگر است به عبارت دیگر هنگامی که فردی، دیگری را از طرف خود وکیل میکند

برحسب اعتماد و اطمینانی است که به او دارد و در واقع آن را قائم به شخصیت وکیل نموده است بنابراین چون وکالت عقدی جایز است میتواند به

خواست هر کدام از طرفین منحل شود و از طرف دیگر به فوت یا حجر یکی از آنها نیز منحل میشود.

ماده ۶۷۸قانون مدنی طرق انحلال عقد وکالت را

ذکر میکند این ماده میگوید  وکالت به طرق ذیل مرتفع میشود ۱٫به عزل موکل ۲٫به استعفای وکیل۳٫به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 


  • 0

انواع وکالت

وکالت ممکن است به صورت مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی

وماده ۶۶۱نیز میگوید در صورتی که وکالت مطلق

باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. به طور کلی وکالت به سه دسته تقسیم میشود

 

مبحث اول.

وکالت خاص:  مثلا شخصی به دیگری وکالت دهد که خانه ی او را به مبلغ۱۰میلیون تومان بفروشد که این وکالت خاص است زیرا وکیل تنها حق فروش همان خانه را به مبلغی که معین شده است دارد و گفته شده که وکالت خاص به عمل حقوقی معین در مورد مال معین،ناظر است. لیکن وکالت خاص در مورد انجام عمل مادی یا حقوقی معین در مورد مال معین یا آنچه غیر از مال باشد مثلا وکالت در نکاح یا وکالت درطلاق به کاربردع میشود.

وکالت عام،  که بر سه نوع است

۱-وکالت عام از جهت تصرف و خاص ازجهت متعلق وکالت.:   مثل اینکه کلیه تصرفاتی که ممکن است موکل در خانه ی معین نماید از فروش،اجاره،هبه وغیره وکیل مختار باشد در این مورد متعلق وکالت خانه ی به خصوص است نه وکالت عام.

۲-وکالت عام ازجهت متعلق وخاص از جهت تصرف:

متعلق وکالت عام باشد مانند آنکه وکالت دهد به فروش آنچه مالک است از منقول وغیر منقول.

۳-عموم وکالت از جهت تصرف ومتعلق:

عموم از هر دو جهت باشد مثل اینکه وکالت دهد در تمام تصرفات نسبت به تمام مایملک خود و هرچه او حق اقدام دارد که از قبیل ازدواج و طلاق وغیره است.ولی گفته شد که اگر کسی به این صورت و بدون قید و شرط برای انجام همه امور خود به دیگری وکالت دهد خود را در معرض ضرر نامتعارف قرار میدهد یعنی در چنین مواردی وکیل میتواند اموال موکل را بفروشد یا ببخشد یا برای او همسری با مهر گزاف بگیرد.

وکالت مطلق: برخی از فقها قائل به بطلان این نوع وکالت هستند و گفته اند که این نوع وکالت در حکم رجوع از توکیل است و به عبارت دیگر میتوان این نظر را اینگونه تفسیر کرد که بنا بر قول این فقها وکالت در همه وکالت در هیچ است.

. وکالت مطلق نیز به سه قسم است:

۱-وکالت مطلق ازجهت تصرف.

از جهت تصرف مثلا بگوید خانه ی من را بفروش به هر صورت بیع قطعی یا خیاری وغیره واین را به موکل به نظر وکیل نماید.

۲-وکالت مطلق ازجهت متعلق.

از جهت متعلق وکالت مانند اینکه زید احتیاج به فروش یکی از املاک خود از خانه و زمین و غیره داشته باشد و دیگری را برای فروش یکی از آنها وکیل نماید.

۳-وکالت مطلق از جهت تصرف و متعلق.

از جهت هر دو وکالت مطلق باشد مانند انکه وکالت دهد  در انجام یکی از معاملات از بیع یا صلح یا اجاره نسبت به املاک خود از مغازه،خانه و غیره و تعیین نوع معامله را به نظر وکیل واگذارد. برخی از نویسندگان نیز وکالت عام ومطلق و وکالت خاص ومقید را مترادف هم دانسته اند.

وکالت خاص..وکالت عام..وکالت مطلق.

 

شراطی اساسی مورد وکالت:

۱-موکل بتواند خود قانونا آن را انجام دهد.

ماده۶۶۲قانون مدنی ناظر به همین مطلب است،

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا بیاورد و وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد  بنابراین اگر مالی توسط مقامات صالحه توقیف شده باشد نمیتواند به دیگری وکالت دهد که آن را منتقل نماید.

۲-غرض قانون یا شارع مباشرت فردنباشد.

غرض قانون یا شارع مباشرت خود فرد در انجام مستقیم آن کار توسط خود شخص نباشد  بنابراین اموری مانند قسم،لعان،شهادت واقرار را که قانون انجام آن را از شخص معین خواسته، نمیتوان به وکالت داد ولی در سایر موارد که شرط مباشرت نشده مانند اجرای هریک از عقود مانند بیع،صلح،عاریه وغیره نیز اجرای هر یک از ایقاعات همانند طلاق،فسخ و ابرا را میتوان به وکالت داد

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷