Category Archives: نکات حقوقی

  • 0

نکات حقوقی: در موارد زیر پراخت دیه بر عهده بیت المال است

در موارد زیر پراخت دیه بر عهده بیت المال است

👈🏼اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد.

👈🏼دفاع در مقابل تهاجم دیوانه.

👈🏼در قسامه، سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند.

👈🏼در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر  صاحبان حق قصاص نباشد.

👈🏼هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد،در غیر قتل دیه بر بیت المال هست؛ همچنین در جنایت شبه عمدی و خطای محض. و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال هست.

👈🏼در جنایاتی که عاقله مسوول پرداخت دیه است، در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن او.

👈🏼هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب جنایت بر کسی شود.

👈🏼شخصی که از ممنوعه بودن ورود به منطقه ای آگاهی نداشته، وارد شود و مورد هدف قرار گیرد.

👈🏼در صورتی که در دادگاه نوبت به سوگند متهم برسد و وی بر برائت خود سوگند یاد کند.

👈🏼چنانچه پس از اجرای حکم قصاص، عدم صحت حکم محرز شود.

👈🏼اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود.

 

وکلای موفق مشهد(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷


  • 0

نکات حقوقی: گرفتن دستور جلب فوری

دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه:

 

بازپرس ( مقام قضایی تحقیقات ) در مورد جرایم زیر میتواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر کند:

 

۱⃣ جرایم مستوجب سلب حیات

۲⃣ جرایم مستوجب حبس ابد

۳⃣ جرایم مستوجب قطع عضو

۴⃣ جرایم علیه امنیت

۵⃣ جرایم سازمان یافته

۶⃣ جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ به شرط اینکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

۷⃣ هر گاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد.

نکته ۱ : در جرایم مستوجب قصاص عضو در صورتی که متهم مجهول المکان نباشد بازپرس ابتدا باید متهم را احضار کند. دستور جلب فوری بدون ارسال احضاریه برای متهمان این جرایم پیش بینی نشده است.

نکته ۲ : در صورتی که بازپرس دستور جلب متهم را صادر کند و متهم در منزل خود مخفی شده باشد ، ضابطان دادگستری باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.

نکته ۳ : جلب متهم اصولا در روز به عمل می آید مگر در موارد ضروری که ممکن است جلب متهم در شب نیز به عمل آید.

نکته ۴ : اگر متهم متواری باشد ، برگه ی جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند او را جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

دستور جلب فوری متهم در دادگاه کیفری ۱:

دادگاه کیفری ۱ در جرایم زیر میتواند دستور جلب فوری ( جلب متهم بدون صدور احضاریه ) متهم را برای روز محاکمه صادر کند :

۱⃣ جرایم مستوجب سلب حیات

۲⃣ جرایم مستوجب حبس ابد

۳⃣ جرایم مستوجب قطع عضو

۴⃣ جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۳

۵⃣ جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه ی کامل و بالاتر.

 

وکلای موفق مشهد(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷


  • 0

بین حق فسخ وحق رجوع تفاوت است بدین صورت که:

بین حق فسخ وحق رجوع تفاوت است بدین صورت که:

۱⃣حق رجوع قائم به شخص است و به وارث منتقل نمیشود،یعنی اگر هبه کننده بعد ازاینکه مال را بخشید وآن را به تصرف طرف قرار داد وسپس فوت نمود و ارث او حق رجوع نخواهند داشت،اما در معامله ای که در آن حق فسخ هست و صاحب حق در مدت بقاء آن حق فوت نماید حق فسخ به وارث منتقل میشود.

۲⃣اگرمعامله ای که در آن حق فسخ بوده و صاحب حق آن معامله را به همان جهت(حق فسخ) بهم بزند تمام نمائات(ارزشهای افزوده)متعلق به فسخ کننده خواهد بود.

۳⃣اگر معامله از نوع هبه باحق رجوع باشد و هبه کننده پشیمان شود واقدام به رجوع نماید،در انتقال نمائات تفصیل قائل شده اند:

یعنی اگر نمائات متصل باشد(مانند چاق شدن گوسفند)متعلق به رجوع کننده است.

اما اگر نمائات منفصل باشد(مانند نوزاد آوردن گوسفند)در مالکیت متهب باقی است و رجوع کننده حقی نسبت به آن ندارد.

 

مشاوره حقوقی در تلگرام٬ مشاوره وکیل٬ نزدیک ترین وکیل به ما٬ وكيل خانواده در مشهد٬ وكيل خوب در مشهد٬ وكيل در مشهد٬ وكيل طلاق در مشهد٬ وکیل بین الملی درمشهد٬ وکیل جرایم رایانه درمشهد٬ وکیل حرفه ای درمشهد٬ وکیل خانواده درمشهد٬ وکیل خوب درمشهد٬ وکیل در شهر مشهد٬ وکیل در مشهد٬ وکیل درمشهد٬ وکیل رابطه نامشروع درمشهد٬ وکیل شناسنامه درمشهد٬ وکیل طلاق درمشهد٬ وکیل ملکی درمشهد٬ وکیل نفقه در مشهد٬ وکیل پایه ۱ در مشهد٬ وکیل کارکشته درمشهد مشاوره آنلاین٬ وکیل کیفری درمشهد

وکلای موفق مشهد(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 


  • 0

نکاتی چند از حقوق جزا

نکاتی چند از حقوق جزا

نکته۱: در خصوص نکته قبل اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد مي‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف مي‌گردد

نکته۲: در خصوص نکته قبل اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به عدم علم رد مي‌شود و شاكي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت ديه محکوم مي‌شود.

نکته۳: در صورتي كه شاکي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنان کافي است.

نکته۴: در صورت تعدد متهمان، براي برائت هر يك، اقامه قسامه مستقل لازم است.

نکته۵: در صورت تعدد متهمان، هر يك از آنها مي‌تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.

نکته۶: قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات مي‌شود.

نکته۷: اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات است.

نکته۸: اگر نسبت به خصوصيات جنايت لوث حاصل نشود يا سوگند خورندگان، بر آن خصوصيات سوگند ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنايت اثبات مي‌شود و ديه تعلق مي‌گيرد.

نکته۹: چنانچه اصل ارتکاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يک از آنها به‌وسيله قسامه قابل اثبات است مانند آنكه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات مي‌شود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه ثابت مي‌گردد.

نکته۱۰: اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتكب به‌ وسيله مجنيٌ‌عليه يا ولي دم و اقامه قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات مي‌شود.

وکلای موفق مشهد(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷