Category Archives: معنی کلمات حقوقی

  • 0

مفاهيم:مجرم،مظنون،مشتكي عنه،متهم

مفاهيم:مجرم،مظنون،مشتكي عنه،متهم

مجرم کسی است که حکم قطعی محکومیت او صادر شده باشد لذا تا قبل از استفاده از عبارت مجرم برای شخص تحت تعقیب بر خلاف اصل برائت است و موجب مضراتی نمی شود که در نظریات برچسب زنی می توان آنها را پی گرفت و برچسب مجرمانه زدن به کسی که هنوز مجرمیت او احراز نشده است.

مظنون کسی است که در مرحله کشف و تعقیب در مظان اتهام قرار می گیرد.

مشتکی عنه  مظنونی است که دارای شاکی خصوصی است.

متهم کسی است که پس از احضار یا جلب توسط مقام قضایی و نه ضابط به او تفهیم اتهام می شود و پس از تفهیم اتهام است که م یتواند برای او قرار تامین صادر کند و از او بازجویی به عمل آورد و در چتر حمایتی همچون حق سکوت و حق برخورداری از وکیل قرار می گیرد.

اما در قانون و به تبع آن در ادبیات حقوقی به همه این افراد به تسامح متهم گفته می شود.

 
گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 

 


  • 0

تعریف برخی اصطلاحات قضایی

تعریف برخی اصطلاحات قضایی

❗️رأی دادگاه :

رأی اتخاذ تصمیم دادگاه پس رسیدگی و سنجش دلایل طرفین دعوا است. رأی اعم از حکم قضایی و قرار صادره از دادگاهها است.

❗️حکم :

چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد ، حكم … ناميده مي شود. (ماده۲۹۹ ق.آ.د.م)

❗️قرار : چنانچه تصمیم دادگاه راجع به ماهیت دعـوا بوده و قاطع آن نباشد (قـرار تحقیقاتی) یا راجـع به ماهیت دعوا نبوده ولی قاطع آن باشد

)قرارهای نهایی(

و یا نه راجع به ماهیت دعوا و نه قاطع آن باشد(قرار موقت) ، قرار نامیده می شود.

قرارهای مدنی توسط دو مرجع صادر می شود:

الف) قرارهایی که توسط دادرس یا رئیس دادگاه صادر می شود.

ب) قرارهایی که توسط مدیر دفتر دادگاه صادر می شود. مانند قرار رد (توقیف) دادخواست ، که در مرحله تکمیل پرونده اگر دادخواست ناقص و یا تکمیل نباشد مدیر دفتر بعد از اخطار کتبی و عدم رفع نقص ، مبادرت به صدور قرار رد دادخواست می نماید.

قرارها را می توان در اقسام زیر طبقه بندی کرد:

قرار اعدادی :

قرارهایی هستند که دادگاه رأساً و یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا پیش از صدور حکم صادر می کند و مقصود از آن رسیدگی به دلایل یکی طرفین و احراز صحت اموری است که مؤثر در صحت ادعا است. مانند قرار اخذ توضیح ، قرار اخذ نظر کارشناس ، قرار معاینه

قرارنهایی (قاطع دعوا) :

قرارهایی هستند که اگرچه در ماهیت دعوا نیست ، ولی موجب خروج دعوا از دادگاه می شوند. مانند قرار سقوط دعوا، قرار شمول مرور زمان ، قرار عدم اهلیت خواهان.

☀️دادنامه :

فرم چاپی مخصوص تهیه شده توسط قوه قضاییه است که احکام دادگاهی یا قرارهای محاکم بر روی آن تایپ می شود.

ختم رسیدگی :

دادگاه درپایان هریک از جلسات رسیدگی،ختم آن جلسه را اعلام می کندکه این اعلام ختم رسیدگی مانع ازادامه تحقیقات جدید نیست. و دادگاه با تعیین جلسه بعدی رسیدگی را ادامه می دهد.

ختم دادرسی :

ختم دادرسی به این معناست که دادگاه ادلّه طرفین را مورد سنجش قرارداده و پرونده آماده برای صدور رأی می باشد. بعد از اعلام ختم دادرسی دادگاه حق ادامه تحقیقات را نخواهد داشت و باید ظرف یک هفته انشای رأی کند.

 
گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷


  • 0

معنی لغات حقوقی (ابلاغ)

معنی لغات حقوقی (ابلاغ)

ابلاغ:
رساندن اوراق دعوی مانند اخطاریه،اجرای حکم،اجراءسند و….. به اطلاح شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی.

 

 

حسینی مقدم وکیل و مشاوره حقوقی  در مشهد /۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷ /آدرس: مشهد بلوار فرامرز عباسی ۳۹ برج کیان سنتر ۲ طبقه ۶ واحد ۶۱۰ قبل از مراجعه تماس بفرمایید.

 

 

 

 

 


  • 0

معنی کلمات حقوقی پایندان:ضامن

معنی کلمات حقوقی                    پایندان:ضامن

حسینی مقدم وکیل دادگستری در مشهد (مشاوره و قبول وکالت در امور:حقوقی ، کیفری، ثبتی و خانواده)  درمشهد