Category Archives: معنی کلمات حقوقی

  • 0

معنی لغات حقوقی : انواع خیار

خیار :

اختیار بقا یا از بین بردن عقدی که به جهتی از جهات قانونی در حالت تزلزل است مانند عقدی که یکی از خیارات در آن قرار داده شده است به حکم قانون یا به تراضی طرفین.

آگاهی مختصر در مورد انواع خیارات در ماده ۳۹۶ قانون مدنی آمده است :

خیار مجلس :

🔺اختیاری است که به عقد بیع اختصاص دارد و تا در جلسه معامله هستند اختیار فسخ این معامله را دارند البته با نظر به اینکه سقوط این شرط را در هنگام یا بعد از عقد شرط نکرده باشند .

خیار حیوان :

🔺هنگامی که معامله در مورد حیوان باشد صدق می کند و مشتری تا ۳ روز از هنگام عقد اختیار فسخ معامله را دارد البته با نظر به اینکه سقوط آن را شرط نکرده باشند یا مشتری در حیوان تصرف نکرده باشد .

خیار شرط :

🔺برحسب شرط است مانند شرط معین و مضبوط بودن مدت ، مشاوره و شخص خاص .

خیار تأخیر ثمن :

🔺پس از گذشت ۳ روز در مورد فروشنده ، جنس فروخته شده را تحویل نداده و در مورد خریدار ، مبلغ را به طور کامل نپرداخته ،این حق است که پس از گذشت ۳ روز معامله را فسخ کند

خیار رویت و تخلف وصف :

🔺فروشنده و خریدار اگر کالایی را بدون دیدن و فقط به تعریف و تمجید خرید و فروش کنند اختیار فسخ معامله را دارند.

خیار غبن :

🔺یعنی خدعه و نیرنگ و فریفتن و گول زدن که در این صورت امکان فسخ معامله وجود دارد .

خیار عیب :

🔺اگر خریدار بعد از معامله بفهمد که مورد معامله معیوب بوده ، در قبول کردن جنس ، گرفتن خسارت ( ارش ) یا فسخ معامله مختار است.

خیار تدلیس :

🔺اگر فروشنده صفت خوب و زیبایی را برای کالایش شرط کند یا اینکه مشتری بپندارد که با این شرط ، کالا بدون عیب و نقص است ( نشان دادن ظاهری زیبا و فریفتن ) ، مشتری در قبول یا فسخ معامله مختار است .

خیار تبعض صفقه :

🔺اگر مشتری دو کالا را بخرد و بعدا معلوم شود که یکی از آن دو حق و مال دیگری است ،‌ در فسخ یا قبول کردن قسمت صحیح معامله و گرفتن مابقی پول خود مختار است .

خیار تخلف شرط :

🔺یعنی اینکه در معامله ای شرطی بشود و بعدا این شرط برای شرط کننده ( فروشنده یا خریدار ) سالم نماند و سرپیچی کند ، اختیار فسخ معامله وجود دارد .

 

وکلای موفق مشهد(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷


  • 0

حق سرقفلی

حق سرقفلی به مالك پرداخت می شود (توسط مستأجر)نه به مستأجـــر اول.از این رو شهرت تجاری و رونق كسبی و اعتبار صنفی كه ناشی از عمل مستأجر است در تعیین میزان سر قفلی تأثیری ندارد.

۲⃣حق سرقفلی ضمن عقد اجاره یا خارج از آن فقط تا زمـــــــان تخلیــــه عین مستأجره در حق مالك تحقق پیدا می كند.

۳⃣ در زمان تخلیه عین مستأجره حق سر قفلی می بایست به مستأجـــر به قیمت عادلانه روز مسترد گردد؛حتا اگر مستأجر هیچ گونه فعالیت كسبی نداشته باشد.

توضیح : اینكه استرداد سر قفلی به قیمت عادله روز باشد و یا مبلغ اولیه پرداختی در زمان انعقاد عقد اجاره ، تابع توافق طرفین ( موجر و مستأجر ) و یا شروط ضمن عقد است .

۴⃣ نقل و انتقال حق سر قفلی ضمن منافع مورد اجاره به صورت عادی و رسمی امكان پذیر است .

۵⃣ شرط تحقق و تكوین حق سر قفلی منوط به قرار داد اجاره نمی باشد . یعنی مالك پیش از رابطه اسیجاری واجد حق سر قفلی می باشد و بدین جهت می تواند این حق را به دیگری واگذار كند .

۶⃣حق سر قفلی ذاتاً قابل اعراض و اسقاط است .

۷⃣در تعیین میزان حق سر قفلی هیچ عاملی غیر از خواست مالك دخالتی ندارد . و لذا اوست كه مبلغ سر قفلی را معین می كند و اعلام می دارد . طرف مقابل مستأجر می تواند بپذیرد و یا رد پیشنهاد كند .

۸⃣حق سر قفلی مربوط به محل معین است .

۹⃣حق سر قفلی در تفریط از بین نمی رود .

🔟مشروعیت حق سر قفلی ناشی از احكام اوّلی است .

۱⃣۱⃣وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حق سر قفلی برای مستأجر شناخته نشده . آنچه در آن قانون مورد تأیید است ، حق كسب و پیشه می باشد .

۲⃣۱⃣ در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ انتقال سر قفلی از مالك به مستأجروازمستأجر به مستأجر پیش بینی شده است .

احكام راجع به حق سرقفلی

۱⃣ هرگاه مالك ، ملك تجارتی خود را به اجاره واگذار نماید ، می تواند مبلغی را تحت عنوان سر قفلی از مستأجر دریافت كند .

۲⃣ سر قفلی را مالك ( موجر ) می تواند نگیرد . و اگر چنین كرد و ملك خود را اجاره داد نمی تواند بعداً از مستأجر چیزی بابت سر قفلی مطالبه كند و به عبارت دیگر این حق ذاتاً قابل اسقاط است .

۳⃣ مستأجر هم می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سر قفلی دریافت كند . مگر آن كه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد .

۴⃣ چنانچه مالك سر قفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سر قفلی ملك را به دیگری واگذار نماید . پس از پایان مدت اجاره ، مستأجر اخیر حق مطالبه سر قفلی از مالك را ندارد .

۵⃣در صورتی كه مؤجر به طریق صحیح شرعی سر قفلی را به مستأجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سر قفلی به قیمت عادله روز را دارد .سر قفلی ناظر به ملك تجاری است . لذا اگر شخصی ملك غیر تجاری را به اجاره بدهد نمی تواند سر قفلی دریافت كند .

توجه

↩️در قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ ذكری از سر قفلی نشده است . قانونگذار در قانون مصوب ۱۳۷۶ حق سر قفلی را به رسمیت شناخته است .

۶⃣ در صورتی كه مستأجر بدون تحصیل اذن دادگاه یا موافقت مؤجر ، در مواردی كه حق انتقال به غیر را ندارد . منافع را به دیگری منتقل كند ، در این صورت مستأجر یا متصرف در برابر تخلیه ،استحقاق دریافت نصف سر قفلی را دارد .

 

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 

 


  • 0

رای اصراری چیست؟

هرگاه در دعوی حقوقی ،دادگاهی رای صادرنماید ودر شعبه دیوان عالی کشوزنقض گردد وپرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض فرستاده شود وآت دادگاه نیزنظر دیوان عالی کشور را نپذیرد ومطابق دادگاع پیشین رأی دهد رأی اصراری است

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷


  • 0

مفاهيم:مجرم،مظنون،مشتكي عنه،متهم

مفاهيم:مجرم،مظنون،مشتكي عنه،متهم

مجرم کسی است که حکم قطعی محکومیت او صادر شده باشد لذا تا قبل از استفاده از عبارت مجرم برای شخص تحت تعقیب بر خلاف اصل برائت است و موجب مضراتی نمی شود که در نظریات برچسب زنی می توان آنها را پی گرفت و برچسب مجرمانه زدن به کسی که هنوز مجرمیت او احراز نشده است.

مظنون کسی است که در مرحله کشف و تعقیب در مظان اتهام قرار می گیرد.

مشتکی عنه  مظنونی است که دارای شاکی خصوصی است.

متهم کسی است که پس از احضار یا جلب توسط مقام قضایی و نه ضابط به او تفهیم اتهام می شود و پس از تفهیم اتهام است که م یتواند برای او قرار تامین صادر کند و از او بازجویی به عمل آورد و در چتر حمایتی همچون حق سکوت و حق برخورداری از وکیل قرار می گیرد.

اما در قانون و به تبع آن در ادبیات حقوقی به همه این افراد به تسامح متهم گفته می شود.

 
گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷