Monthly Archives: اسفند ۱۳۹۴

  • 0

معنی لغات حقوقی اجرائیه:

ورقه ای است که تحت تشریفات خاص قانونی درمراجع قضایی یا اداری مانند اداره ثبت اسناد واملاک تهیه می شود ومفاد آن متضمن دستور دادگاه به انجام موضوع آن است برای مثال حکم دادگاه مبنی بر پرداخت سه ماه اجاره بهای معوقه یا تخلیه ساختمان مسکونی یا الزام به تنظیم سند رسمی و…. همچنین اجرائیه ممکن است از سوی مراجع اداری مانند اداره ثبت اسناد واملاک برای اجرای مهریه صادرشود.

حسینی مقدم (مشاوره و قبول وکالت در امور:حقوقی ، کیفری، ثبتی و خانواده)


  • 0

معنی لغات حقوقی اجاره:

Category : صفحه اصلی

عقدی است که به موجب آن یک طرف که موجر نامیده می شود منافع عین مالی را(چه غیر منقول مانند خانه وچه منقول مانند خودرو)به ازای دریافت اجاره بها به طرف دیگر که مستاجر نامیده می شود منتقل می کند. اگر شخصی منافع و نیروی کار خود را به ازای دریافت اجرت در اختیار دیگری قرار دهد به او اجیر وبه استفاده کننده مستاجر گویند.

حسینی مقدم (مشاوره و قبول وکالت در امور:حقوقی ، کیفری، ثبتی و خانواده)


  • 0

معنی لغات حقوقی اتلاف:

Category : صفحه اصلی

از بین بردن مال دیگری را گویند چه قسمتی از یک مال باشد و چه تمام آن،با اتلاف مال دیگری برای اتلاف کننده مسئولیت مدنی ایجاد می شود چه تلف عمدی چه غیر عمدی باشد. یعنی فرقی نمی کند کسی عمدا ًخانه دیگری را آتش بزند یا با روشن کردن آتش بیش از حد متعارف در حیات منزل خود بدون آنکه قصد آتش سوزی منزل را داشته باشدآتش به خانه دیگری سرایت کرده و موجب اتلاف گردد.

حسینی مقدم (مشاوره و قبول وکالت در امور:حقوقی ، کیفری، ثبتی و خانواده)


  • 0

معنی لغات حقوقی استشهادیه:

ورقه ایست که در آن شهادت گواهان در ارتباط با موضوعی که می خواهند شهادت بدهند نوشته می شود.

حسینی مقدم (مشاوره و قبول وکالت در امور:حقوقی ، کیفری، ثبتی و خانواده)