Monthly Archives: مرداد ۱۳۹۵

  • 0

معنی کلمات حقوقی بالغ:

معنی کلمات حقوقی                    بالغ:

دختری که به سن 9سال قمری ومردی که به سن 15سال قمری رسیده باشد.

حسینی مقدم وکیل دادگستری در مشهد (مشاوره و قبول وکالت در امور:حقوقی ، کیفری، ثبتی و خانواده)    درمشهد


  • 0

معنی کلمات حقوقی باز پرس:

معنی کلمات حقوقی                    باز پرس:

مقام قضایی است که در وظیفه اش تحقیق از متهمین وانجام تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری است.قبلا ًبه بازپرس مستنطق گفته می شد.

حسینی مقدم وکیل دادگستری در مشهد (مشاوره و قبول وکالت در امور:حقوقی ، کیفری، ثبتی و خانواده)   درمشهد


  • 0

معنی کلمات حقوقی بیعانه:

معنی کلمات حقوقی                    بیعانه:

مقداری ازبهای معامله است که از بابت اطمینان فروشنده از طرف خریدار به او پرداخت می شود (پیشکی)

حسینی مقدم وکیل دادگستری در مشهد (مشاوره و قبول وکالت در امور:حقوقی ، کیفری، ثبتی و خانواده)   درمشهد


  • 0

معنی کلمات حقوقی بائر:

معنی کلمات حقوقی                    بائر:

زمینی است که دارای مالک ولی برای مدتی نامعلوم درآن کشت وزرع نمی شود.

حسینی مقدم وکیل دادگستری در مشهد (مشاوره و قبول وکالت در امور:حقوقی ، کیفری، ثبتی و خانواده)   درمشهد