Monthly Archives: بهمن ۱۳۹۵

  • 0

نکاتی در خصوص مبحث حد

حد زنا در موارد زیر اعدام است:

 

الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

 

درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است.

هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. حکم این مقرره در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

 

حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، و همچنین در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، اعدام است. و در غیر اینصورت ۱۰۰ ضربه شلاق است.

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : 05136011623-09155003417

 

 

 


  • 0

چگونگی اعتراض به قبض جريمه

١- متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه اي كه به اطلاع او می رسد جريمه را به حسابی كه از طرف خزانه داري كل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دريافت كند.

٢- درصورت اعتراض ، مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجرائیات راهنمايی و رانندگی تسلیم كند . اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام دهد و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض ، مراتب را به معترض ابلاغ كند .

٣- در مرحله بعد در صورت اصرار معترض به قانونی نبودن نظر اداره اجرائیات ، اداره مذكور موضوع را براي رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می كند . واحد فوق الذكر در اداره راهنمايی و رانندگی مستقر بوده كه پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأي می كند ، اين رأي صادره قطعی است.

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه ) انجام کلیه امور حقوقی

شماره تماس : 05136011623-09155003417


  • 0

نکته بسیار مهم درباره حجر

اگر ابتدای حجر از تاريخ قطعيت حڪم حجر بوده و معامله پيش از آن تاريخ تحقق يافته باشد، دعوای بطلان معامله قابليت استماع ندارد.

چنانچه ابتدای تاريخ حجر در رأي مرقوم شده و معامله بعد از تاريخ مذڪور تحقق يافته باشد، دعوای بطلان معامله قابليت طرح در دادگاه را دارد.

📚مواد قانون مدنی و رای وحدت رویه

📖ماده ۱۲۰۸: «غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد».

📖ماده 1210: «هیچکس رانمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری ودر دختر نه سال تمام قمری است…»

📖ماده ۱۲۱۴: «معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او، اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل»

📖ماده ۱۲۲۳: «… در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص (دادگاه خانواده) اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید»

📖ماده ۱۱۹۳: «همینکه طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود

رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 17/9/7182052- 4/9/1352: «… فرد مستدعی صدور حکم حجر می تواند رأساً به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم حجر نماید و دادگاه می تواند در صورت صدور حکم حجر، نظر دادستان و ارجاع به خبره را بخواهد…»

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه ) انجام کلیه امور حقوقی

شماره تماس : 05136011623-09155003417

 

 

 


  • 0

رویه قضایی

فرد مستدعی صدور حکم حجر یا سفاهت، بدواً به دادسرا مراجعه می کند.

دادسرا از طریق اداره امورموضوع سرپرستی که وظیفه مهم آن رسیدگی به امور محجورین (صغیر، سفیه و مجنون) و اموال بلاوارث است،  را به کارشناس خبره ارجاع و در صورت تشخیص سفاهت و کسب اطلاعات کافی در باب سفاهت، موضوع را به دادگاه جهت صدور حکم عدم رشد یا حجر و نصب قیم ارسال می کند.

در مرحله بعد ولی یا قیم با مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی، تقاضای ابطال معاملات محجور به استناد دادنامه صادره مبنی بر حکم اعلام حجر را  تقاضا می کند.

 

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه ) انجام کلیه امور حقوقی

شماره تماس : 05136011623-09155003417