قرارهاي قابل اعتراض

  • 0

قرارهاي قابل اعتراض

١. قرار منع تعقيب

٢. قرار موقوفي تعقيب

٣. قرار اناطه

٤. قراربازداشت موقت

٥. قرار ابقاء تأمين كيفري

٦. قرار تأمين خواسته

٧. قرار بايگاني كردن پرونده

٨. قرار تعليق تعقيب

٩. قرار كفالت و قرار تعليق وثيقه منتهي به بازداشت و عدم پذيرش كفيل يا وثيقه

١٠ . قرار تشديد تأمين كيفري

١١. قرار رد درخواست فك ، قرار بازداشت يا تبديل آن

١٢. قرار نظارت قضايي (مانند عدم و خروج از كشور)

١٣. تصميم به ابقاء قرار منتهي به بازداشت

١٤. قرار رد ايراد رد دادرس

١٥. قرار توقف تحقيقات

١٦. قرار رد درخواست دسترسي به اوراق پرونده

١٧. قرار عدم دسترسي به اوراق پرونده

١٨. جلوگيري از فعاليت برخي از واحدهاي خدماتي و توليدي به عنوان تأمين خواسته

١٩. رد درخواست مطالبه

٢٠. قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه

٢١. قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه

٢٢. تصميم مقام قضايي در خصوص ضبط، استرداد يا معدوم كردن اشياء

٢٣. دستور دادستان مبني بر اخذ وجه التزام ، وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه

 

 

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه ) انجام کلیه امور حقوقی

شماره تماس : 05136011623-09155003417