شرح کامل حق ارتفاق

  • 0

شرح کامل حق ارتفاق

تعریف حق ارتفاق:

یڪی از حقوق عینی است ڪه فقط نسبت به مال غیر منقول برقرار می شود. حق ارتفاق حقی است برای شخص در ملڪ دیگری ڪه به واسطهٔ مجاورت دو ملڪ پدید می آید.

در حق ارتفاق ما با دو ملڪ مواجهیم:

1⃣ ملڪ دارای حق ارتفاق: ملڪی ڪه حق ارتفاق به نفع آن در ملڪ دیگر برقرار شده است.

2⃣ ملڪ مورد حق ارتفاق (ملڪ موضوع حق ارتفاق): ملڪی ڪه حق ارتفاق نسبت به آن برقرار است یعنی دیگران نسبت به آن ملڪ حقی دارند مبنی بر عبور یا بردن آب یا …

مشخصات حق ارتفاق:

1⃣ یڪ حق عینی است.

2⃣ فقط نسبت به اموال غیر منقول پدید می آید؛ بنابراین همیشه در شمار حقوق غیرمنقول است.

3⃣ جنبه شخصی ندارد بلڪه به تبع ملڪ ایجاد می شود.

4⃣ یڪ حق دائمی است.

یعنی در صورتیڪه به طرق قانونی از بین نرود یا ساقط نشود، شخصی ڪه حق ارتفاق از ملڪ او را داریم، نمیتواند حق ارتفاق را نادیده بگیرد و ان را نقض ڪند.

5⃣ حق ارتفاق به واسطهٔ تقسیم ملڪ مورد ارتفاق یا ملڪ دارندهٔ حق ارتفاق ساقط نمیشود و پس از تقسیم مال مشاع، همچنان به قوت خود باقی میماند. بدین شرح ڪه اگر یڪ ملڪ مشاع در ملڪ همسایه حق ارتفاق داشت بعد از اینڪه ملڪ مشاع افراز شد، حق ارتفاق همچنان باقی میماند. همچنین اگر ملڪ مورد حق ارتفاق مشاع باشد و بین شرڪاء تقسیم گردد، حق ارتفاقی ڪه در آن موجود بوده است، به قوت خود باقی میماند.

6⃣ حق ارتفاق جزء توابع مبیع منتقل میگردد مگر اینڪه طرفین معامله شرط خلاف ڪنند. یعنی در صورت فروش ملڪی ڪه برای ان ملڪ حق ارتفاق برقرار شده است، حق ارتفاق مزبور نیز به خودی خود به طرف مقابل منتقل میگردد، مگر ان ڪه شرط خلاف شده باشد.

 

 

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه ) انجام کلیه امور حقوقی

شماره تماس : 05136011623-09155003417